O PROJEKCIE

Projekt pt. Akademia Maluszka nr RPPK.09.01.00-18-0032/19 jest realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Akademia Maluszka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 1 108 092,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 941 878,20 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego w gminie wiejskiej Dębica w okresie do 31-08-2021 poprzez:

 • utworzenie 75 nowych miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolu niepublicznym Akademia Maluszka,
 • wyposażenie i dostosowanie bazy dydaktycznej,
 • poszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wg. zdiagnozowanych deficytów
 • podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 5 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej 

Wsparcie zostanie skierowane również do dzieci z niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Okres realizacji projektu: od 15.11.2019 do 31.08.2021.

Grupy docelowe:

 • 75 dzieci (37dz i 38ch) w wieku przedszkolnym zamieszkałych w gm. wiejskiej Dębica
 • Kadra pedagogiczna zatrudniona w OWP – 5 os
 • Niepubliczne Przedszkole Akademia Maluszka w Nagawczynie

Zadania:

 • adaptacja i wyposażenie OWP
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc przez 12 miesięcy
 • realizacja zajęć dodatkowych (pozwalających na wyrównanie szans edukacyjnych)
 • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli OWP w zakresie pedagogiki specjalnej

Główne produkty:

 • liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie -75 szt
 • liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 75 os (37dz, 38ch)

Główne rezultaty:

 • liczba dzieci u których nastąpił poprawa funkcjonowania w sferze poznawczej, społecznej i ruchowej 75 os (37 dz i 38 ch).
 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 5 os

Opłata za przedszkole w przypadku zakwalifikowania się do projektu wynosi 125 zł.

Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielony placówce:

 • Rodzaj wsparcia: utworzenie dodatkowych 75 miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Maluszka” w Nagawczynie
 • Data udzielania wsparcia: 01.09.2020-31.08.2021
 • Godziny udzielania wsparcia: 6.30 – 16.30
 • Adres realizacji wsparcia: ul. Rzeszowska, 39-200 Dębica (w pobliżu Nadleśnictwa przy obwodnicy dębickiej)

REKRUTACJA

Kryteria dostępu: 

 • Zamieszkanie na terenie Powiatu Dębickiego w rozumieniu KC 
 • Wiek przedszkolny w rozumieniu ustawy oświatowej (tj. wiek 3-7 lat; w uzasadnionych przypadkach 2,5 roku. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowania przedszkolnego wsparciem może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 l, nie dłużej jednak niż do końca r. sz. w roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat.

Kryteria dodatkowe w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc (z uwzględnieniem zaplanowanej proporcji udziału dziewczynek i chłopców):

 • Niepełnosprawność kandydata i/lub r/o i/lub rodzeństwa – 2 pkt 
 • Zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej Dębica – 2 pkt
 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt 
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt 
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt 
 • Sytuacja materialna (dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej – 1 pkt 

KONTAKT

Bliższe informacje na temat projektu można uzyskać w Akademia Maluszka:

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Maluszka”
Sylwia Chwistek
ul. Rzeszowska 200
39-200 Dębica

Tel: 508 134 022
E: biuro@akademiamaluszka.eu

Strona korzysta z ciasteczek aby podnieść komfort korzystania z serwisu