KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Akademia Maluszka” Sylwia Chwistek reprezentowane przez Dyrektora Panią Sylwię Chwistek, z siedzibą: Nagawczyna 109E, 39-200 Dębica telefon: 508 134 022 e-mail: przedszkole.nagawczyna@wp.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail rodo@lady.hub.pl, telefonicznie pod nr 607 633 467 lub pocztą tradycyjną pisząc na powyższy adres;

CELE PRZETWARZANIA danych osobowych oraz PODSTAWY PRAWNE przetwarzania: 

OBOWIĄZEK PRAWNY CIĄŻĄCY NA ADMINISTROTRZE – art.6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b:

  • prowadzenie rekrutacji dzieci do przedszkola – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • rekrutacja pracowników – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • kształcenie, wychowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.  – Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • wypełnienie obowiązków pracodawcy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

UMOWA – art. 6 ust. 1 lit. bwykonanie umowy, której Pan / Pani jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

ZGODA, osoby, której dane dotyczą lub rodzica, opiekuna dziecka – art. 6 ust. 1 lit. a 

  • celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest promocja osiągnięć dziecka, przedszkola oraz wydarzeń i imprez organizowanych w przedszkolu,
  • celem przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy jest przechowywanie danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, dokumentów aplikacyjnych do wykorzystania w przyszłych rekrutacjach, 

ODBIORCAMI DANYCH osobowych Państwa dzieci mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Gminy Dębica, Ministerstwo Edukacji Narodowej), Hostingodawca poczty elektronicznej, serwera, zewnętrzne firmy dostarczające oprogramowanie i rozliczające księgowość, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO.

OKRES PRZETWARZANIA Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  • otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych,
  • okres na jaki została udzielona zgoda,
  • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora danych do przetwarzania danych przez określny czas,
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora,

Posiada Pani/Pan PRAWO dostępu do treści swoich i dzieci danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
Przysługuje Pani/Panu PRAWO do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani PRAWO wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Administrator NIE PRZEKAZUJE Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem PROFILOWANIA.

Strona korzysta z ciasteczek aby podnieść komfort korzystania z serwisu